Nawigacja

Cytat na dzi

  Czuwajcie wi璚 i m鏚lcie si w ka盥ym czasie, aby軼ie mogli stan望 przed Synem Cz這wieczym. (Ewang. wg 鈍. ㄆkasza)

Czas biegnie ...


Losowa fotografia

Dekret ks. biskupa na czas Wielkiego Tygodnia wobec pandemii

* Nale篡 rozwa篡 tam, gdzie to mo磧iwe, czy celebracji Wielkiego Tygodnia nie prowadzi na przyko軼ielnych placach, poniewa na zewn徠rz 鈍i徠y nie obowi您uj limity wiernych, a jedynie nakaz zakrywania mask ust i nosa oraz dystansowania si na odleg這嗆 nie mniejsz ni 1,5 m.
* Po鈍i璚enie pokarm闚 wielkanocnych b璠zie zatem (przy dobrej pogodzie) na dworze – najpierw odpowiednia modlitwa i potem pokropienie wod 鈍i璚on.
* Podobnie w niedziel wielkanocn: nie b璠zie procesji, a Msz 鈍. odprawimy na dworze (przy dobrej pogodzie).
* Zabrania si udzielania Komunii 鈍i皻ej pod dwoma Postaciami.
* Zezwala si na pokropienia wod 鈍i璚on
* Sprawowanie sakramentu pokuty nie mo瞠 si odbywa w zamkni皻ych konfesjona豉ch. Osoby, kt鏎e nie b璠 mog造 skorzysta ze spowiedzi wielkanocnej, winny wzbudzi akt 瘸lu doskona貫go i przyst徙i do niej w p騧niejszym terminie.
* Nale篡 zach璚a wszystkich wiernych do prze篡wania liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanocy w gronie rodzinnym.

Komentarze

#1 | Syaeiertbloft dnia listopad 27 2021 17:06:44
訄郋: 迮郈郅郋赲迮 郇訄郋 - 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 郋訇 赲訄迮邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽.
衪郋 迮迡迮 赲郕邽邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽: 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郱訄訄 訄郕迠迮 郇訄郱赲訄迮邾邿 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾. 迮郱訄赲邽邽邾郋 郋 郋迣郋, 訄訇郋訄迮 郅邽 迮郇邽迮 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 迣訄郱迮, 邾訄郅迮, 迮郈郅郋赲郋邾 郇訄郋迮 郅邽訇郋 郋郅郇迮郇郋邿 邽迮邾迮 - 訇迮郱 邽郕郅邽郋郇郇郋迣郋 郇訄郋訄 郇郅 郇迮 訄訇郋訄迮. 郇 郋赲迮訄迮 訄迡邽 邽郕郅邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽 邽 邽郱郱訄 郋, 郋訇 迮郈郅郋 迡郋郋迡邽郅郋 郈迮迡赲訄邽迮郅郇郋 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 迮郈郅訄, 訄郕邽 郋郅郕郋 訄迡邽訄郋. 郋邾郋邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郅 郋郋郈郅迮郇邽 郕訄郕郋邿 郅迮 赲訇訄 迮郇訄 邽 郋郋 邾郋邽 郇訄 訄邿迮 nasoscirkulyacionnyi.ru 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郅 郋郋郈郅迮郇邽 郕訄郕郋邿 邾訄郕邽 赲訇訄. 郋郕郋郅郕 郇訄郋 迡郋郅迠郇 迡迮郅訄 郇訄郕訄郇郇迮 5000 訄郋赲 赲 迣郋迡, 郋郇邽 郈迮迡訄赲郅 郋訇郋邿 郋迡郇郋迣郋 邽郱 郕郈郇迮邿邽 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 郇迮迣邽邽 赲 迡郋邾訄郇迮邾 郋郱邿赲迮, 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 迣郋迡郋, 迡郅 郋郇邽 郋郋赲迮赲郋赲訄郅邽 郈郋郅迮迡郇迮邾 郅郋赲 迮郇邽郕邽, 郈郋郕郋郅郕 郋赲迮邾迮郇郇迮 赲郋郕郋迮郕邽赲郇迮 郇訄郋 郈郋迮訇郅 郈邽訇郅. 郅 80% 邾迮郇迮 郅迮郕郋郇迮迣邽邽. 迮訄郕邽 訇郋郅邽郇赲郋 訄 郇訄郋郋赲 赲郅 訄迮赲邽邾邽 邽 郕郈郇郋迣訄訇訄邽郇邾邽, 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 郋邽 赲郱迣郅郇 郇訄 郕郋迮郅郇!
虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 郋郋郈郅迮郇邽 邽郈郋郅郱 郋訇 邽郕郅邽邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽. 郇邽 郇訄迡迮迠郇郋 迣訄訄郇邽, 郕郋郅郕郋 迮郈郅訄 赲郋迡訄 迮迮郱 迮郈郅郋迣迮郇迮訄郋訄 郇訄郈訄赲郅迮 赲 訄迡邽訄郋 訄郱赲迮 赲 邽迮邾 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 邽 赲郋郱赲訄訄迮 赲郅迮迡赲邽迮 郋訇訄郕. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郋郅迠迮郇 郕訄郕 郈迮郋迡郋郅迮 迣邽迡訄赲郅邽迮郕郋迮 郋訇郕邽 訄邾訄 邽 訇郋郈郋赲郋迡郋赲 邽郱-郱訄 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾.
衪郕郋郇郋邾迮 郅迮郕郋郇迮迣邽 郈郋邾郋 郋赲迮邾迮郇郇 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲.
苤郋赲迮邾迮郇郇迮 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 郋郅邽訄 赲郋郕郋邿 迮郕邽赲郇郋 邽 郇邽郱郕邽邾 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽迮邾 - 郋郅郕郋 郇迮郕郋郅郕郋 赲訄 赲郋 郈郋訄 訄訇郋. 郋 訄赲郇迮郇邽 訄迮赲邽邾邽 郇訄郋訄邾邽 郈郋郅 迡迮邽郅迮邽邿 迮赲迮 赲迮郅邽郕邽邿 郈郋迮郇邽訄郅 郕郋郇郋邾邽邽 郇迮迣邽邽. 邾迮郇郇郋 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 郋邽 郱訄邾迮郇邽 郱訄郕郋郱郅邿 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 郇郇迮郇邽邿 赲郋郕郋迮郕邽赲郇邿 郇訄郋, 郕郋郋邿 訄郋 郈迮郇郋 郋郕郈訄迮 郱訄 迮 郇迮訇郋郅郋迣郋 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽. 虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 迡郋郈郇 赲 訄郱郅邽郇 邽郈郋郅郇迮郇邽, 郕郋郋迮 邾郋迣 訄郱郅邽訄 郈郋 邾訄郕邽邾訄郅郇郋邾 郇訄郈郋 邽 郈郋 迮郱訇迮 郈郋迡郕郅迮郇邽.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 訄郕迠迮 郈郋訄 郇訄郱赲訄 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾 邽迮 郇訄郋郋邾 郋訇 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄. 苤郋郋訇訄郱郇郋 邽, 郋 郋迡郇邽 邽 迮 迠迮 赲郋迡郇迮 郇訄郋, 郋郅郕郋 郇訄郱赲訄郇 郈郋-訄郱郇郋邾 邽郱-郱訄 邽 郈邽邾迮郇迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 迮迮郱 郋訇郅訄邽 郈邽邾迮郇迮郇邽 邽, 赲 訄郇郋邽, 郈邽郋迮迡邽郇邽迮郅郇 訄郱邾迮郋赲, 郇訄 赲 郅迮迣郕郋 郇訄邿迡迮迮 郈郋迡郋訇訄邽邿 郇訄郋.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 郇訄郋, 郋訇迮郈迮邽赲訄邽邿 郇訄訇迠迮郇邽迮 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 (迮郈郅郋邿) 赲郋迡郋邿. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郈郋郱赲郋郅邽迮郅郇郋 赲迮訄 赲 郕訄迠迡郋邾 迡郋邾迮 訄郱赲迮 郱迡訄郇邽邽, 迣迡迮 郅郈邽 訄迡邽訄郋 邽 / alias 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾. 郋郅 郅郋郈訄 邽 迮迡郇邿 郈郋郅, 邽 訄迡邽訄郋, 郋 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 郇迮郕郋郅郕郋. 訇郋郅邽 迡郋邾訄 / 郱迡訄郇邽 赲 訇郋郅邽郇赲迮 郅訄迮赲 訄郕迠迮 訄郇訄赲郅邽赲訄 郕郋郅郕郋郇邽訇迡 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 迡郅 郋訇迮郈迮迮郇邽 郈郋郅郇郋邿 邽郕郅邽邽. 苳訄郕邽迮郕邽 赲 邾郋迠迮迮 郕訄郱訄, 郋 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 迣迡 赲訄迮邿 邽迮邾 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽 alias 邽迮邾 迮郈郅 郈郋郅郋赲. 郋郅邽 迮郇訄郅郇郋迮 郋郋郈郅迮郇邽迮 郅邽訇郋 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾 郇迮 訄訇郋訄 邽郅邽 訄訇郋訄 郈郅郋郋, 郋 郇迮迮迡郕郋 赲郱訄郇郋 邽郕郅邽郋郇郇邾 郇訄郋郋邾, 郋 迡郋郅迠迮郇 郱訄邾迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 迮迮郱 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 赲 邾郋迠迮迮 郅迮迣郕郋 郇訄邿邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郱訄 郈迮迮迡郇迮邿 郈訄郇迮郅 赲訄迮迣郋 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽. 邽邾迮郇郋 赲郋 赲迮 郅訄 訄郱邾迮 郇訄郋訄, 郕郋郋邾 赲郇迠迡迮郇 邽迡邽 郈郋郱迮郅邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 邽郱 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄, 郕訄郱訄郇 迡郅 赲訄迮邾 訄郋邾 郇訄郋迮. 郋郅邽 郋 郇迮 訄郕, 赲 邾郋迠迮迮 赲郋訇郋迡郇郋 郇訄邿邽 邾訄郕 邽 迮邽邿郇邿 訄 赲 訄訇郅邽迮 郋訇邾迮郇訄 . 訄邽 邽郇郕邽邽, 郈邽赲迮迡迮郇郇迮 郇邽迠迮, 郈郋邾郋迣 赲訄邾 郱訄邾迮郇邽 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽.
赲訇訄郅邽 邽 郇訄郋訄 (迮郇訄郅郇郋迣郋) 郋郋郈郅迮郇邽 邽郅邽 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 郋訇 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄. 訇郅訄迡訄 邽邾邽 迮邾 訄郱邾迮訄邾邽, 邾 邾郋迠迮邾 郈迮迡郅郋迠邽 郱訄邾迮郇 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 訄迡邽 郕訄迠迡郋邿 訄郇郋赲郕邽, 迮迮郱 郕郋郋郋邿 赲 訄郕迠迮 郇訄郈邾 郕郋郇郋邾邽迮 迡郅 訄郋迡訄 迡郅 郅迮郕郋郇迮迣邽. 郋迡郋訇郇迮迮 郋訇 郋邾 郇邽迠迮! 郕郅訄 郋迣郋, 郱訄邾迮郇邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 邽郇訄迮 郇訄郋 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 訇訄訄 郈郋郋. 衪郋 郕郋郇郋邾邽 郱訄訄 迡郅 訄郇郋赲郕. 郱郇訄郕郋邾迮 邽郇郕邽邾邽 邽 / 訄郱赲迮 赲邽迡迮郋 郇邽迠迮. 訄郱邾迮迮, 赲 訄郕迠迮 邾郋迠迮迮 郱訄郕訄郱訄 訄郇郋赲郕 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 郈迮邽訄郅邽訄. 郈郋迮邾 訄迡邽 郕郋郇郋邾邽邽 迮迡赲 迮郕郋邾迮郇迡迮邾 郱訄郈迮訄 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郇訄 郋郋訇訄郱郇郋 郕郋郇郕迮郇郋郈郋郋訇郇郋邿 迮郇迮. 苠郋 赲 郈郅訄邽迮 郋郅郕郋 邽郱郱訄 訄郇郋赲郕 郈迮邽訄郅邽訄.
#2 | Syaeiertbloft dnia listopad 28 2021 20:25:25
訄郋: 迮郈郅郋赲迮 郇訄郋 - 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 赲訄迮邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽.
衪郋 迡訄 赲郕邽邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽: 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郈郋訄 訄郕迠迮 郇訄郱赲訄迮邾邿 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾. 迮郈邽邽郇郇郋 迮迮郱 郋迣郋, 訄訇郋訄迮 郅邽 郈郋郋訇 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 迣訄郱迮, 邾訄郅迮, 迮郈郅郋赲郋邾 郇訄郋迮 alias 郋郅郇迮郇郋邿 邽迮邾迮 - 訇迮郱 邽郕郅邽郋郇郇郋迣郋 郇訄郋訄 郇郅 郇迮 訄訇郋訄迮. 郇 郋赲迮訄迮 郱訄 邽郕郅邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽 邽 邽郱郱訄 郋, 迡郅 迮郈郅郋 迡郋郋迡邽郅郋 迡郋 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 迮郈郅訄, 訄郕邽 郕訄郕 訄迡邽訄郋. 郋邾郋邽 赲訇訄 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 邾郋邽 郇訄 訄邿迮 nasoscirkulyacionnyi 郕訄郕郋邿 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 赲訇訄. 郋郕郋郅郕 郇訄郋 迡郋郅迠郇 迡郋郅訇邽赲邿 郇訄郕訄郇郇迮 5000 訄郋赲 赲 迣郋迡, 郋郇邽 郈迮迡訄赲郅 郋訇郋邿 郋迡郇郋迣郋 邽郱 郕郈郇迮邿邽 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 郇迮迣邽邽 赲 迡郋邾訄郇迮邾 郋郱邿赲迮, 郈郋郋邾 赲訄迠郇郋, 迡郅 郋郇邽 郋郋赲迮赲郋赲訄郅邽 郈郋郅迮迡郇迮邾 郅郋赲 迮郇邽郕邽, 郈郋郕郋郅郕 郋赲迮邾迮郇郇迮 赲郋郕郋迮郕邽赲郇迮 郇訄郋 郈郋迮訇郅 郈邽訇郅. 訄 80% 邾迮郇迮 郅迮郕郋郇迮迣邽邽. 郈郋迮邾 訇郋郅邽郇赲郋 訄 郇訄郋郋赲 赲郅 訄迮赲邽邾邽 邽 郕郈郇郋迣訄訇訄邽郇邾邽, 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 郋邽 赲郱迣郅郇 郇訄 郕郋迮郅郇!
虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 郋郋郈郅迮郇邽 邽郈郋郅郱 迡郅 邽郕郅邽邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽. 郇邽 郇訄迡迮迠郇郋 迣訄訄郇邽, 郕郋郋邿 迮郈郅訄 赲郋迡訄 迮迮郱 迮郈郅郋迣迮郇迮訄郋訄 郇訄郈訄赲郅迮 赲 訄迡邽訄郋 郅邽訇郋 赲 邽迮邾 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 邽 赲郋郱赲訄訄迮 迮迮郱 郋訇訄郕. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郋郅迠迮郇 邽郕郅邽迮郅郇郋 郈迮郋迡郋郅迮 迣邽迡訄赲郅邽迮郕郋迮 郋訇郕邽 訄邾訄 邽 訇郋郈郋赲郋迡郋赲 邽郱-郱訄 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾.
衪郕郋郇郋邾迮 郅迮郕郋郇迮迣邽 郈郋邾郋 郋赲迮邾迮郇郇 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲.
苤郋赲迮邾迮郇郇迮 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 郋郅邽訄 赲郋郕郋邿 迮郕邽赲郇郋 邽 郇邽郱郕邽邾 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽迮邾 - 赲迮迣郋 邾訄郅郋邾訄郅郕邽 赲訄 赲郋 郈郋訄 訄訇郋. 苤郋郋訇訄郱郇郋 訄赲郇迮郇邽 訄迮赲邽邾邽 郇訄郋訄邾邽 郈郋郅 迡迮邽郅迮邽邿 迮赲迮 迣郋邾訄迡郇邿 郈郋迮郇邽訄郅 郕郋郇郋邾邽邽 郇迮迣邽邽. 邾迮郇郇郋 郈郋郋邾 郋邽 郱訄邾迮郇邽 邾郇郋迣郋赲迮郕郋赲郋邿 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 郋赲迮邾迮郇郇邿 赲郋郕郋迮郕邽赲郇邿 郇訄郋, 郕郋 郱訄訄 訇郋 郋郕郈訄迮 訄迡邽 迮 郇迮訇郋郅郋迣郋 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽. 虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 迡郋郈郇 赲 訄郱郅邽郇 邽郈郋郅郇迮郇邽, 郕郋郋迮 邾郋迣 郋郅邽訄 郋郋訇訄郱郇郋 邾訄郕邽邾訄郅郇郋邾 郇訄郈郋 邽 郋郋訇訄郱郇郋 迮郱訇迮 郈郋迡郕郅迮郇邽.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 訄郕迠迮 訄郋 郇訄郱赲訄 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾 邽郅邽 郇訄郋郋邾 郋訇 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄. 苤郋郋訇訄郱郇郋 邽, 郋 郋迡郇邽 邽 迮 迠迮 赲郋迡郇迮 郇訄郋, 郇郋 郇訄郱赲訄郇 郈郋-訄郱郇郋邾 邽郱-郱訄 邽 郈邽邾迮郇迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 郋 郋訇郅訄邽 郈邽邾迮郇迮郇邽 邽, 赲 訄郇郋邽, 郈邽郋迮迡邽郇邽迮郅郇 訄郱邾迮郋赲, 郇訄 赲 郅迮迣郕郋 郇訄邿迡迮迮 訄郅邽赲邿 郇訄郋.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 郇訄郋, 郋訇迮郈迮邽赲訄邽邿 郇訄訇迠迮郇邽迮 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 (迮郈郅郋邿) 赲郋迡郋邿. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郋郱赲郋郅邽迮郅郇郋 郇訄邿邽 赲 郕訄迠迡郋邾 迡郋邾迮 邽郅邽 郱迡訄郇邽邽, 迣迡迮 迠邽郇訄 訄迡邽訄郋 邽 / 邽郇訄迮 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾. 郋迣迡訄 郅郈邽 邽 迮迡郇邿 郈郋郅, 邽 訄迡邽訄郋, 郋 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 郇迮郕郋郅郕郋. 訇郋郅邽 迡郋邾訄 / 郱迡訄郇邽 赲 訇郋郅邽郇赲迮 郅訄迮赲 訄郕迠迮 訄郇訄赲郅邽赲訄 郇迮郕郋郅郕郋 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 訄迡邽 郋訇迮郈迮迮郇邽 郈郋郅郇郋邿 邽郕郅邽邽. 迮邿赲邽迮郅郇郋 赲 邾郋迠迮迮 迣郋赲郋邽, 郋 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 迡訄 赲訄迮邿 邽迮邾 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽 alias 邽迮邾 迮郈郅 郈郋郅郋赲. 郋迣迡訄 迮郇訄郅郇郋迮 郋郋郈郅迮郇邽迮 邽郅邽 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾 郇迮 訄訇郋訄 訄郱赲迮 訄訇郋訄 郈郅郋郋, 郋 邾郇郋迣郋郕訄郇郋 赲郱訄郇郋 邽郕郅邽郋郇郇邾 郇訄郋郋邾, 郕郋郋邿 郇訄迡郋 郱訄邾迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 迮迮郱 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 赲 邾郋迠迮迮 赲郋訇郋迡郇郋 郇訄邿邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郱訄 郈迮迮迡郇迮邿 郈訄郇迮郅 赲訄迮迣郋 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽. 邽訇郅邽郱邽迮郅郇郋 赲郋 赲迮 郅訄 訄郱邾迮 郇訄郋訄, 郕郋郋邾 迡郋郅迠迮郇 邽迡邽 郈郋郱迮郅邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 邽郱 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄, 郕訄郱訄郇 郇訄 赲訄迮邾 訄郋邾 郇訄郋迮. 迡迮 郋 郇迮 訄郕, 赲 邾郋迠迮迮 郅迮迣郕郋 赲迮訄 邾訄郕 邽 迮邽邿郇邿 郕郋邾郇訄訄 赲 訄訇郅邽迮 郋訇邾迮郇訄 . 訄邽 邽郇郕邽邽, 郈邽赲迮迡迮郇郇迮 郇邽迠迮, 郈郋邾郋迣 赲訄邾 郱訄邾迮郇邽 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽.
赲訇訄郅邽 邽 郇訄郋訄 (迮郇訄郅郇郋迣郋) 郋郋郈郅迮郇邽 郅邽訇郋 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 郋訇 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄. 訇郅訄迡訄 邽邾邽 迮邾 訄郱邾迮訄邾邽, 邾 邾郋迠迮邾 郈迮迡郅郋迠邽 郱訄邾迮郇 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 迡郅 郕訄迠迡郋邿 訄郇郋赲郕邽, 郈郋邾郋 郕郋郋郋邿 赲 訄郕迠迮 郇訄郈邾 郕郋郇郋邾邽迮 迡郅 訄郋迡訄 郇訄 郅迮郕郋郇迮迣邽. 郋迡郋訇郇迮迮 郋郇郋邽迮郅郇邿 郋邾 郇邽迠迮! 郕郅訄 郋迣郋, 郱訄邾迮郇邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 訄郱赲迮 郇訄郋 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 迡郋赲郋郅郇郋 郈郋郋. 衪郋 郕郋郇郋邾邽 郱訄訄 郇訄 訄郇郋赲郕. 郱郇訄郕郋邾迮 邽郇郕邽邾邽 邽 / 邽郅邽 赲邽迡迮郋 郇邽迠迮. 郋郇迮郇郋, 赲 訄郕迠迮 邾郋迠迮迮 郋訇迮訄 訄郇郋赲郕 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 郈迮邽訄郅邽訄. 迮 訄迡邽 郕郋郇郋邾邽邽 迮迡赲 迮郕郋邾迮郇迡迮邾 郈郋訄 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郇訄 郈郋 郕郋郇郕迮郇郋郈郋郋訇郇郋邿 迮郇迮. 苠 赲 郈郅訄邽迮 郋迡邽郇 郅迮迡郋赲訄 訄郇郋赲郕 郈迮邽訄郅邽訄.
#3 | Syaeiertbloft dnia listopad 29 2021 09:48:34
訄郋: 迮郈郅郋赲迮 郇訄郋 - 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 赲訄迮邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽.
衪郋 迮迡迮 赲郕邽邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽: 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郈郋訄 訄郕迠迮 郇訄郱赲訄迮邾邿 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾. 迡邽郇郋赲郅訄郇郋 郋 郋迣郋, 訄訇郋訄迮 郅邽 郈郋迡郋郕 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 迣訄郱迮, 邾訄郅迮, 迮郈郅郋赲郋邾 郇訄郋迮 郅邽訇郋 郋郅郇迮郇郋邿 邽迮邾迮 - 訇迮郱 邽郕郅邽郋郇郇郋迣郋 郇訄郋訄 郇郅 郇迮 訄訇郋訄迮. 郇 郋赲迮訄迮 郈郋郅迮 邽郕郅邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽 邽 邽郱郱訄 郋, 迡郅 迮郈郅郋 迡郋郋迡邽郅郋 迡郋 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 迮郈郅訄, 訄郕邽 郕訄郕 訄迡邽訄郋. 郋邾郋邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郕訄郕 赲訇訄 迡郅 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 訄郇郋迣郋 迡郋邾訄 邾郋邽 郇訄 訄邿迮 nasoscirkulyacionnyi.ru 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 迣赲 赲訇訄. 郋郕郋郅郕 郇訄郋 迡郋郅迠郇 訄訇郋訄 郈迮迮迡 5000 訄郋赲 赲 迣郋迡, 郋郇邽 郈迮迡訄赲郅 郋訇郋邿 郋迡郇郋迣郋 邽郱 郕郈郇迮邿邽 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 郇迮迣邽邽 赲 迡郋邾訄郇迮邾 郋郱邿赲迮, 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 迣郋迡郋, 郋訇 郋郇邽 郋郋赲迮赲郋赲訄郅邽 郈郋郅迮迡郇迮邾 郅郋赲 迮郇邽郕邽, 郈郋郕郋郅郕 郋赲迮邾迮郇郇迮 赲郋郕郋迮郕邽赲郇迮 郇訄郋 郈郋迮訇郅 郈邽訇郅. 郅 80% 邾迮郇迮 郅迮郕郋郇迮迣邽邽. 迡郇訄郕郋 訇郋郅邽郇赲郋 訄 郇訄郋郋赲 赲郅 訄迮赲邽邾邽 邽 郕郈郇郋迣訄訇訄邽郇邾邽, 郈郋郋邾 郋邽 赲郱迣郅郇 迡郅 郕郋迮郅郇!
虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 郋郋郈郅迮郇邽 邽郈郋郅郱 迡郅 邽郕郅邽邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽. 郇邽 郇訄迡迮迠郇郋 迣訄訄郇邽, 郕郋郅郕郋 迮郈郅訄 赲郋迡訄 迮迮郱 迮郈郅郋迣迮郇迮訄郋訄 郇訄郈訄赲郅迮 赲 訄迡邽訄郋 訄郱赲迮 赲 邽迮邾 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 邽 赲郋郱赲訄訄迮 郈郋迮迡赲郋邾 郋訇訄郕. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郋郅迠迮郇 邽郕郅邽迮郅郇郋 郈迮郋迡郋郅迮 迣邽迡訄赲郅邽迮郕郋迮 郋郈郋 訄邾訄 邽 訇郋郈郋赲郋迡郋赲 邽郱-郱訄 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾.
衪郕郋郇郋邾迮 郅迮郕郋郇迮迣邽 迮迮郱 郋赲迮邾迮郇郇 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲.
苤郋赲迮邾迮郇郇迮 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 郋郅邽訄 赲郋郕郋邿 迮郕邽赲郇郋 邽 郇邽郱郕邽邾 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽迮邾 - 赲迮迣郋 郈郋迡郋郇郋 赲訄 赲郋 郈郋訄 訄訇郋. 苤郋郋訇訄郱郇郋 訄赲郇迮郇邽 訄迮赲邽邾邽 郇訄郋訄邾邽 郈郋郅 迡迮邽郅迮邽邿 迮赲迮 迣郋邾訄迡郇邿 郈郋迮郇邽訄郅 郕郋郇郋邾邽邽 郇迮迣邽邽. 邾迮郇郇郋 郈郋郋邾 郋邽 郱訄邾迮郇邽 邽郱赲迮郇邿 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 迡郅 郋赲迮邾迮郇郇邿 赲郋郕郋迮郕邽赲郇邿 郇訄郋, 郕郋郋邿 郇迮郋迡郇郋郕訄郇郋 訇郋 郋郕郈訄迮 郱訄 迮 郇迮訇郋郅郋迣郋 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽. 虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 迡郋郈郇 赲 訄郱郅邽郇 邽郈郋郅郇迮郇邽, 郕郋郋迮 邾郋迣 郋郅邽訄 郈郋 邾訄郕邽邾訄郅郇郋邾 郇訄郈郋 邽 郈郋 迮郱訇迮 郈郋迡郕郅迮郇邽.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 訄郕迠迮 訄郋 郇訄郱赲訄 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾 訄郱赲迮 郇訄郋郋邾 迡郅 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄. 苤郋郋訇訄郱郇郋 邽, 郋 郋迡郇邽 邽 迮 迠迮 赲郋迡郇迮 郇訄郋, 郋迡郇訄郕郋 郇訄郱赲訄郇 郈郋-訄郱郇郋邾 邽郱-郱訄 邽 郈邽邾迮郇迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 迮迮郱 郋訇郅訄邽 郈邽邾迮郇迮郇邽 邽, 赲 訄郇郋邽, 郈邽郋迮迡邽郇邽迮郅郇 訄郱邾迮郋赲, 郇訄 赲 赲郋訇郋迡郇郋 郇訄邿迡迮迮 郈郋迡郋迡邽邿 郇訄郋.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 郇訄郋, 郋訇迮郈迮邽赲訄邽邿 郇訄訇迠迮郇邽迮 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 (迮郈郅郋邿) 赲郋迡郋邿. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郈郋郱赲郋郅邽迮郅郇郋 赲迮訄 赲 郕訄迠迡郋邾 迡郋邾迮 邽郇訄迮 郱迡訄郇邽邽, 迣迡迮 郇訄迮迡訄 訄迡邽訄郋 邽 / 邽迮 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾. 郋迣迡訄 迮 邽 迣郋邽邿 郈郋郅, 邽 訄迡邽訄郋, 郋 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 郇迮郕郋郅郕郋. 訇郋郅邽 迡郋邾訄 / 郱迡訄郇邽 赲 訇郋郅邽郇赲迮 郅訄迮赲 訄郕迠迮 訄郇訄赲郅邽赲訄 邽郱迡郇郋 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 迡郅 郋訇迮郈迮迮郇邽 郈郋郅郇郋邿 邽郕郅邽邽. 迮邿赲邽迮郅郇郋 赲 邾郋迠迮迮 郕訄郱訄, 郕郋郋邿 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 迣迡 赲訄迮邿 邽迮邾 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽 邽迮 邽迮邾 迮郈郅 郈郋郅郋赲. 迠迮郅邽 迮郇訄郅郇郋迮 郋郋郈郅迮郇邽迮 郅邽訇郋 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾 郇迮 訄訇郋訄 alias 訄訇郋訄 郈郅郋郋, 郋 郈郋訄 赲郱訄郇郋 邽郕郅邽郋郇郇邾 郇訄郋郋邾, 郕郋郋邿 郇訄迡郋 郱訄邾迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 迮迮郱 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 赲 邾郋迠迮迮 赲郋訇郋迡郇郋 郇訄邿邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 訄迡邽 郈迮迮迡郇迮邿 郈訄郇迮郅 赲訄迮迣郋 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽. 迡赲訄 赲郋 赲迮 郅訄 訄郱邾迮 郇訄郋訄, 郕郋郋邾 赲郇迠迡迮郇 邽迡邽 郇郋赲郋赲郅迮郇郇邿 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 邽郱 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄, 郕訄郱訄郇 迡郅 赲訄迮邾 訄郋邾 郇訄郋迮. 郋迣迡訄 郋 郇迮 訇迮郈邽邽郇郇郋, 赲 邾郋迠迮迮 赲郋訇郋迡郇郋 赲迮訄 邾訄郕 邽 迮邽邿郇邿 郕郋邾郇訄訄 赲 訄訇郅邽迮 郋訇邾迮郇訄 . 訄邽 邽郇郕邽邽, 郈邽赲迮迡迮郇郇迮 郇邽迠迮, 郈郋邾郋迣 赲訄邾 郱訄邾迮郇邽 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽.
赲訇訄郅邽 邽 郇訄郋訄 (迮郇訄郅郇郋迣郋) 郋郋郈郅迮郇邽 alias 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 訄迡邽 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄. 訇郅訄迡訄 邽邾邽 迮邾 訄郱邾迮訄邾邽, 邾 邾郋迠迮邾 郈迮迡郅郋迠邽 郱訄邾迮郇 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 郋訇 郕訄迠迡郋邿 訄郇郋赲郕邽, 郈郋邾郋 郕郋郋郋邿 赲 訄郕迠迮 郇訄郈邾 郕郋郇郋邾邽迮 迡郅 訄郋迡訄 郇訄 郅迮郕郋郇迮迣邽. 郋迡郋訇郇迮迮 郋郇郋邽迮郅郇邿 郋邾 郇邽迠迮! 郈邽 郋迣郋, 郱訄邾迮郇邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 郅邽訇郋 郇訄郋 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 訄訇訄 郈郋郋. 衪郋 郕郋郇郋邾邽 郱訄訄 郇訄 訄郇郋赲郕. 郱郇訄郕郋邾迮 邽郇郕邽邾邽 邽 / 邽郅邽 赲邽迡迮郋 郇邽迠迮. 郋郇迮郇郋, 赲 訄郕迠迮 邾郋迠迮迮 郋訇迮訄 訄郇郋赲郕 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 郈迮邽訄郅邽訄. 迮 郋訇 郕郋郇郋邾邽邽 迮迡赲 迮郕郋邾迮郇迡迮邾 郱訄郕訄郱赲訄 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郇訄 郈郋 郕郋郇郕迮郇郋郈郋郋訇郇郋邿 迮郇迮. 苠 赲 郈郅訄邽迮 郋郅郕郋 郅迮迡郋赲訄 訄郇郋赲郕 郈迮邽訄郅邽訄.
#4 | Syaeiertbloft dnia listopad 29 2021 12:41:04
訄郋: 迮郈郅郋赲迮 郇訄郋 - 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 郋訇 赲訄迮邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽.
衪郋 迡訄 赲郕邽邿 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽: 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郇迮迮迡郕郋 訄郕迠迮 郇訄郱赲訄迮邾邿 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾. 迮郈邽邽郇郇郋 迮迮郱 郋迣郋, 訄訇郋訄迮 郅邽 迮郇邽迮 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 迣訄郱迮, 邾訄郅迮, 迮郈郅郋赲郋邾 郇訄郋迮 alias 郋郅郇迮郇郋邿 邽迮邾迮 - 訇迮郱 邽郕郅邽郋郇郇郋迣郋 郇訄郋訄 邽 郇迮 訄訇郋訄迮. 郇 郋赲迮訄迮 郱訄 邽郕郅邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽 邽 訄迡邽 郋, 迡郅 迮郈郅郋 迡郋郋迡邽郅郋 郈迮迡赲訄邽迮郅郇郋 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 迮郈郅訄, 訄郕邽 郕訄郕 訄迡邽訄郋. 郋邾郋邽 郋邾郅訄 迡郅 訄迮訄 邽郕郅邽郋郇郇郋迣郋 郇訄郋訄 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 邾郋邽 郇訄 訄邿迮 nasoscirkulyacionnyi 郕訄郕 赲訇訄 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋訄. 郋郕郋郅郕 郇訄郋 迡郋郅迠郇 邾邽 郈迮迮迡 5000 訄郋赲 赲 迣郋迡, 郋郇邽 郈迮迡訄赲郅 郋訇郋邿 郋迡郇郋迣郋 邽郱 郕郈郇迮邿邽 郈郋迮訇邽迮郅迮邿 郇迮迣邽邽 赲 迡郋邾訄郇迮邾 郋郱邿赲迮, 郈郋郋邾 赲訄迠郇郋, 迡郅 郋郇邽 郋郋赲迮赲郋赲訄郅邽 郈郋郅迮迡郇迮邾 郅郋赲 迮郇邽郕邽, 郈郋郕郋郅郕 郋赲迮邾迮郇郇迮 赲郋郕郋迮郕邽赲郇迮 郇訄郋 郈郋迮訇郅 郈邽訇郅. 訄 80% 邾迮郇迮 郅迮郕郋郇迮迣邽邽. 迡郇訄郕郋 訇郋郅邽郇赲郋 訄 郇訄郋郋赲 赲郅 訄迮赲邽邾邽 邽 郕郈郇郋迣訄訇訄邽郇邾邽, 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 郋邽 赲郱迣郅郇 郇訄 郕郋迮郅郇!
虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 郋郋郈郅迮郇邽 邽郈郋郅郱 郋訇 邽郕郅邽邽 郋郋郈邽迮郅郇郋邿 赲郋迡 赲 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾迮 郋郋郈郅迮郇邽. 郇邽 郇訄迡迮迠郇郋 迣訄訄郇邽, 郕郋郅郕郋 迮郈郅訄 赲郋迡訄 迮迮郱 迮郈郅郋迣迮郇迮訄郋訄 郇訄郈訄赲郅迮 赲 訄迡邽訄郋 邽郅邽 赲 邽迮邾 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 邽 赲郋郱赲訄訄迮 郈郋迮迡赲郋邾 郋訇訄郕. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郋郅迠迮郇 郋郅郕郋 郈迮郋迡郋郅迮 迣邽迡訄赲郅邽迮郕郋迮 郋郈郋邽赲郅迮郇邽迮 訄邾訄 邽 訇郋郈郋赲郋迡郋赲 邽郱-郱訄 郱訄邾郕郇郋邿 邽迮邾.
衪郕郋郇郋邾迮 郅迮郕郋郇迮迣邽 郈郋邾郋 郋赲迮邾迮郇郇 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲.
苤郋赲迮邾迮郇郇迮 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 郋訇 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 郋郅邽訄 赲郋郕郋邿 迮郕邽赲郇郋 邽 郇邽郱郕邽邾 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽迮邾 - 郋郅郕郋 郈郋迡郋郇郋 赲訄 赲郋 赲迮邾 訄訇郋. 郋 訄赲郇迮郇邽 訄迮赲邽邾邽 郇訄郋訄邾邽 郈郋郅 迡迮邽郅迮邽邿 迮赲迮 迣郋邾訄迡郇邿 郈郋迮郇邽訄郅 郕郋郇郋邾邽邽 郇迮迣邽邽. 邾迮郇郇郋 郅迮迡郋赲訄迮郅郇郋 郋邽 郱訄邾迮郇邽 邽郱赲迮郇邿 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 郇訄 郋赲迮邾迮郇郇邿 赲郋郕郋迮郕邽赲郇邿 郇訄郋, 郋 郇迮迮迡郕郋 郈迮郇郋 郋郕郈訄迮 郅迮迡郋赲訄 迮 郇迮訇郋郅郋迣郋 郇迮迣郋郈郋迮訇郅迮郇邽. 虷邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 郋訇 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 迡郋郈郇 赲 訄郱郅邽郇 邽郈郋郅郇迮郇邽, 郕郋郋迮 邾郋迣 郋郅邽訄 郈郋 邾訄郕邽邾訄郅郇郋邾 郇訄郈郋 邽 郈郋 迮郱訇迮 郈郋迡郕郅迮郇邽.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 訄郕迠迮 郇迮迮迡郕郋 郇訄郱赲訄 迮郈郅郋赲邾 郇訄郋郋邾 邽郅邽 郇訄郋郋邾 郋訇 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄. 苤郋郋訇訄郱郇郋 邽, 郋 郋迡郇邽 邽 迮 迠迮 赲郋迡郇迮 郇訄郋, 郋郅郕郋 郇訄郱赲訄郇 郈郋-訄郱郇郋邾 邽郱-郱訄 邽 郈邽邾迮郇迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 郋 郋訇郅訄邽 郈邽邾迮郇迮郇邽 邽, 赲 訄郇郋邽, 郈邽郋迮迡邽郇邽迮郅郇 訄郱邾迮郋赲, 郇訄 赲 赲郋訇郋迡郇郋 郇訄邿迡迮迮 訄郅邽赲邿 郇訄郋.
虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 郇訄郋, 郋訇迮郈迮邽赲訄邽邿 郇訄訇迠迮郇邽迮 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 (迮郈郅郋邿) 赲郋迡郋邿. 虷邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 迡郋郱赲郋郅迮郇郋 赲迮訄 赲 郕訄迠迡郋邾 迡郋邾迮 訄郱赲迮 郱迡訄郇邽邽, 迣迡迮 郇訄迮迡訄 訄迡邽訄郋 邽 / 邽郇訄迮 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾. 郋迣迡訄 迮 邽 迣郋邽邿 郈郋郅, 邽 訄迡邽訄郋, 郋 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 郇迮郕郋郅郕郋. 訇郋郅邽 迡郋邾訄 / 郱迡訄郇邽 赲 訇郋郅邽郇赲迮 郅訄迮赲 訄郕迠迮 訄郇訄赲郅邽赲訄 郕郋郅郕郋郇邽訇迡 邽郕郅邽郋郇郇 郇訄郋郋赲 郋訇 郋訇迮郈迮迮郇邽 郈郋郅郇郋邿 邽郕郅邽邽. 迮邿赲邽迮郅郇郋 赲 邾郋迠迮迮 迣郋赲郋邽, 郕郋郅郕郋 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 - 郋 迣迡 赲訄迮邿 邽迮邾 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽 邽郅邽 邽迮邾 迮郈郅 郈郋郅郋赲. 郅邽 迮郇訄郅郇郋迮 郋郋郈郅迮郇邽迮 邽郅邽 郈郋郅 郈郋迡郋迣迮赲郋邾 郇迮 訄訇郋訄 alias 訄訇郋訄 郈郅郋郋, 郋 訄郋 赲郱訄郇郋 邽郕郅邽郋郇郇邾 郇訄郋郋邾, 郋 郇訄迡郋 郱訄邾迮郇邽. 郱訄赲邽邽邾郋邽 迮迮郱 邽迮邾 郋郋郈郅迮郇邽 赲 邾郋迠迮迮 郅迮迣郕郋 郇訄邿邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郱訄 郈迮迮迡郇迮邿 郈訄郇迮郅 赲訄迮迣郋 迮郇訄郅郇郋迣郋 郋郋郈郅迮郇邽. 郋邽 赲郋 赲迮 郅訄 訄郱邾迮 郇訄郋訄, 郕郋郋邾 赲郇迠迡迮郇 郋赲迮訄 郇郋赲郋赲郅迮郇郇邿 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 邽郱 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄, 郕訄郱訄郇 郇訄 赲訄迮邾 訄郋邾 郇訄郋迮. 迡迮 郋 郇迮 訄郕, 赲 邾郋迠迮迮 郅迮迣郕郋 赲迮訄 邾訄郕 邽 迮邽邿郇邿 訄 赲 訄訇郅邽迮 郋訇邾迮郇訄 . 訄邽 邽郇郕邽邽, 郈邽赲迮迡迮郇郇迮 郇邽迠迮, 郈郋邾郋迣 赲訄邾 郱訄邾迮郇邽 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽.
赲訇訄郅邽 邽 郇訄郋訄 (迮郇訄郅郇郋迣郋) 郋郋郈郅迮郇邽 alias 邽郕郅邽郋郇郇迮 郇訄郋 迡郅 郇訄迮迣郋 訄郋邽邾迮郇訄. 訇郅訄迡訄 邽邾邽 迮邾 訄郱邾迮訄邾邽, 邾 邾郋迠迮邾 郈迮迡郅郋迠邽 郱訄邾迮郇 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 訄迡邽 郕訄迠迡郋邿 訄郇郋赲郕邽, 迮迮郱 郕郋郋郋邿 赲 訄郕迠迮 郇訄郈邾 郕郋郇郋邾邽迮 迡郅 訄郋迡訄 郇訄 郅迮郕郋郇迮迣邽. 郋迡郋訇郇迮迮 郋訇 郋邾 郇邽迠迮! 郕郅訄 郋迣郋, 郱訄邾迮郇邽 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋, 郇訄郋 郋郋郈郅迮郇邽 訄郱赲迮 郇訄郋 迮郈郅郋迣郋 郈郋郅訄 訇訄訄 郈郋郋. 衪郋 郕郋郇郋邾邽 郱訄訄 迡郅 訄郇郋赲郕. 郱郇訄郕郋邾迮 邽郇郕邽邾邽 邽 / 邽郇訄迮 赲邽迡迮郋 郇邽迠迮. 郋郇迮郇郋, 赲 訄郕迠迮 邾郋迠迮迮 郋訇迮訄 訄郇郋赲郕 迮郈郅郋赲郋迣郋 郇訄郋訄 郈迮邽訄郅邽訄. 迮訄郕邽 迡郅 郕郋郇郋邾邽邽 迮迡赲 迮郕郋邾迮郇迡迮邾 郱訄郕訄郱赲訄 邽郕郅邽郋郇郇邿 郇訄郋 郇訄 郈郋 郕郋郇郕迮郇郋郈郋郋訇郇郋邿 迮郇迮. 苠郋 赲 郈郅訄邽迮 郋迡邽郇 郅迮迡郋赲訄 訄郇郋赲郕 郈迮邽訄郅邽訄.

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzaj帷y:


Wpisz kod potwierdzaj帷y:

Oceny

Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog ocenia zawarto嗆 strony

Zaloguj si lub zarejestruj, 瞠by m鏂 zag這sowa.

Brak ocen. Mo瞠 czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 1.23
9,470,047 Unikalnych wizyt